Vores Vision

Vi ønsker gennem leg, læringmiljøer og traditioner at skabe tryghed og glæde for barnet, ved at give omsorg og nærvær i et kreativt og inkluderende fællesskabe.

Børnesyn

Vi tager udgangspukt i det enkelte barns forudsætninger og behov for på denne måde at understøtte barnets personlighed og udvikling.

Det er vigtigt for os at hjælpe barnet til at udvikle selvstændighed, selvværd, selvtillid og til at blive selvhjulpne.

Vi lægger stor vægt på at understøtte barnets sociale kompetencer for at indgå i et fællesskab. At føle sig som en del af en gruppe og føle fælleskabets styrker.

Børnefællesskaber

At være barn i Rynkeby private børnehus skal være en god oplevelse. Vi vil gøre alt for at være gode rollemodeller, så der er et god inkluderende miljø for små som store. Vi respektere hinandens forskelligheder, lærere af hinanden og skaber venskaber på tværs af alder, køn og etnisitet. Vi ønsker et miljø, hvor vi udvikler og inspirere til leg, samvær og samarbejde. Det er vigtig for os at have et godt forældresamarbejde som også understøtter vores syn på det inkluderende miljø i huset.

Dannelse og børneperspektiv

Vi giver børnene indflydelse på deres hverdag, men altid med udgangspunkt i barnets aktuelle udviklingsniveau. Vi støtter børnene i at forholde sig nysgerrig til omverdenen. At blive kendt med forskellige kulturere, både lokale og globale traditioner, og derfor præsentere vi børnene for disse i vort daglige arbejde.

Dannelse sker ved at børnene erfarer hvordan man agere i forskellige situationer i samspil med andre både i hverdagen og på ture ud af huset. F.eks. når vi er på cafe, kører i bus, taber eller vinder i spil, bliver kendt med andres kulturer og traditioner. 

Børnene dannes til at blive sig selv og sociale individer, at have empati og omsorg for andre gennem de erfaringer de opnår i samspil med andre børn og voksne. På den måde udvikler de sig til modige, selvstændige og ansvarlige deltagere i et demokratisk fælleskab og samfund.

Omsorg og nærvær

Vi vægter nære relationer højt således, at alle børn føler sig trygge i vores institution. Hver morgen hilser alle på hinanden med øjenkontakt - store som små. Vi udviser opmærksomhed, er interesserede og giver anerkendelse, så det enkelte barn føler sig hørt og set. Alle tror på, at vi gennem nærvær og tilgængelighed i dagligdagen bedst kan støtte og rådgive barnet, samt drage den omsorg, som det enkelte barn og gruppen har behov for.

Troen på egne evner

Vi ønsker at børnene i vores hus udvikler en tro på egne evner, hvor der er plads til at prøve, at udforske og at fejle. Altså skabe et trygt miljø, hvor børnene både tør og opfordres til at prøve selv. Vi siger "pyt", når det ikke lykkes og lærer børnene, at komme "op på hesten" igen. Vi lægger samtidig også vægt på, at fejrer hinandens succeser, både børn og voksne, og glæder os på hinandens vegne.

Leg, læring og udvikling

Vi tror på læring gennem leg og læringmiljøer. Vægter at den udviklende leg både initieres af børnene selv, der igennem deres rolleleg og relationer vil styrke deres fantasi og danne stærke sociale kompetencer, men også at lege med et mere tydeligt læringsperspektiv igangsat af personalet. Det kunne være at tage ipaden frem, når der er fundet regnorm ude på legepladsen. Finde viden om dyret sammen med barnet.Ved den frie leg, vil der altid være en tilgængelig og understøttende voksen i nærheden. Børn skal også kunne lege uforstyrret men vide, at der er voksen i nærheden.

Dagligt laver vi sanglege og gennemgår vores vejrstation, hvor man snakker om ugens dage, måneder, årstider og vejrskift. Hele huset har som en del af vores fokuserede læreplaner, temaer der strækker sig over flere uger. Disse temaer kan være alt fra sprog og kommunikation, motorik, eller science, hvor vi tilpasser emnet til niveau, om det er i vuggestuen eller i børnehaven. Emnerne bliver brugt flittigt til at udforske nye lege og evner, men også til at give et nyt perspektiv og dimension til forståelse af vores kendte lege.

Endvidere vægter vi at have en høj pædagogisk faglig velfunderet personalegruppe, der løbende ønsker at udvikle sig og trives i deres hverdag, til gavn for børnenes hverdag. Personalet er løbende på kursus eller temadage alt efter, hvad den enkelte brænder for og ønsker viden om.

Udeliv

Vi har en dejlig legeplads. Hver dag er vi ude uanset vind og vejr. Nærmiljøet i Rynkeby og i de omliggende byer byder på mange fine stedert, hvor vi gerne tager på tur til. Nogle dage er det blot en tur i vores nærliggende skov, byens naturlegeplads eller sportsplads. Andre gange tager vi på cykeltur og begiver os længere ud i området. Vuggestuen kommer også ud på gå- eller cykelture i nærmiljøet. De er ude på legepladsen hver dag.

For de største børn i børnehaven, har vi en "udegruppe" i en periode i foråret og en om efteråret, der en gang om ugen tager på en heldagstur til skov, strand eller på museer. Her øves der personlige og sociale kompetencer for at gøre dem robuste og parate til at kunne selv praktiske gøremål som fx. huske sine ting, pakke sin taske, gå på række, hjælpe og passe på hinanden inden skolestart

Fællesskab og traditioner

Rynkeby Private Børnehus er et sted, hvor der er stærke fællesskaber på tværs af alder og grupper. Alle børn kender og passer på hinanden både i børnehaven og i vuggestuen og på tværs af grupperne. Huset har også et stærkt og inkluderende forældrefællesskab, hvor forældrene både er aktive og deltagende i institutionens arrangementer, fester og arbejdsdage. Som privat institution løfter vi alle det ansvar, at vores hus er indbydende og sætter en god ramme om børnens og medarbejdernes hverdag.

Der er et godt samarbejde med nærmiljøet, hvor vi er en integreret del af livet i byen. Vi har bl.a et samarbejde med byens lokale plejehjem, til stor glæde og udvikling for både børn og ældre. Vi tar til Fastelavnsfest og Luciaoptog på plejehjemmet og vi invitere dem til vores forestilling ved årets sommerfest. Vi har for tiden et "Venskab på tværs af alder projekt" i gang med plejehjemmets beboer og nogle børn fra børnehaven.

Huset har både daglige, månedlige og årlige traditioner, som vi værner om. Det kan både være den daglige morgensamling, vores maddag en gang om måneden, men også arrangementer som fastelavn, bedste-forældredag, vores sommertur til vaffelhuset i Kerteminde, Cafetur, Bag for en sag, Halloweenfest, Lucia osv.

Både nye og gamle traditioner er noget, som børn og voksne kan samles om og bruge i hverdagen og til at blive kendt med livet. Gennem disse traditioner lærer børnene om forskellige kulturer og samfundet generelt og udvikle både social og kulturel forståelse og rummelighed overfor andre. Traditionerne i huset er med til at vi får fælles historier og dermed føle os betydningsfulde i forhold til andre.

Rynkeby Private Børnehus er medlem af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.